Twój koszyk

0,00 zł

produktów: 0

Regulamin Sklepu Internetowego Rajski ogród

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasadykorzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego «rajskiogrod.info.pl» przez «Rajski Ogród

» z siedzibą «ul. Świerkowa 33», «62-500 Konin».

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a.Telefon

b.e-mail.

c. sms


3.Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej «rajskiogrod.info.pl», w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączenie

m dni ustawowo wolnych od pracy;

2.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,poz. 93 ze zm.);

4.Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.Regulamin – niniejszy dokument;

6.Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana zwykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8.Sprzedawca - Sklep Rajski Ogród Mikołaj Mieszała, 62-500 konin ul.Świerkowa 33

9.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym zprezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzySprzedawcą a Klientem;

11. Usługi– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumen

ta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez systemteleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lubnowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies orazJavascript.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.1.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.2.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.3.niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (s
pam),
3.4.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
3.5.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie wzakresie własnego użytku osobistego,
3.6.korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodnyz przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postano
wieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet


IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c.udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
d. świadczeniu usługi Newsletter,
e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiają
cego Klientom kontakt ze Sprzedawcą
f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzed
awcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłani
a przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi
Newsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego
Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4.Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu
należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient wkażdym czasie może odwołać zgodę na
przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi
odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że
posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne
oraz prawa własności przemysłowej.

6. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać
poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać
treści bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić
czynu nieuczciwej konkurencji.

9. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są
rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

10.Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

11.W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowiązaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktyw
nego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w
tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni
Robocze w godzinach od 10:00 do 17:00.

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do
realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i na zwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych wwyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie
(zakup za pomocą Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim
formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokony
wany poprzez ich dodanie do koszyka.
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.
opisu przedmiotu zamówienia,
b.
jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.
sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d.
wybranej metody i terminu płatności,
e.
wybranego sposobu dostawy,
f.
czasu dostawy,
g.
danych kontaktowych Klienta
h.
danych do faktury
11.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanieakceptacji treści Regulaminu, oraz
potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
13.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia
(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.
14.
Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie
złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w pkt. 12 powyżej.
15.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.
16.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a.
..przesyłka kurierska
b.
..paczka pocztowa
c.
..odbiór osobisty.(po wcześniejszym umówieniu)
3.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.
Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
5.
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.
556 oraz 556-556kc.

VII. Ceny i metody płatności
1.
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
oraz wszelkie inne składniki.
2.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
a.
..płatność przy odbiorze........................................
b.
.płatność przelewem.......................................

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez
podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia oodstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr
do Regulaminu.
3.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowyo świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
5.1.
świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2.
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu doodstąpienia od umowy;
5.3.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towarulegający szybkiemu zepsuciu lubmająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5.
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie możn
a zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu naswój charakter, zostają nierozłącznie połączone zi
nnymi rzeczami;
5.7.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena zostałauzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopieropo upływie 30 dni i których wartość zależy od wahańna rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
5.8.
umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sp
rzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
5.9.
umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.10.
umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.11.
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innychniż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami ozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
5.12.
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zg
odą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniugo przez Sprzedawcę o utracieprawa odstąpienia od umowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległ
ość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmien
ionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia ch
arakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w t
erminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na
adres Sprzedawcy.
7.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w t
erminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumento
wi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że
konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsument
a z żadnym kosztem.
8.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zob
owiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
9.
Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru
, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również K
lienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za w
ady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeks
u
cywilnego.
2.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gw
arantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego
Regulaminu, należy kierować na adres ..............
3.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przes
łać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest t
o
możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar nal
eży dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w
pkt. 2 powyżej.
4.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej r
eklamacji w terminie do 14 dni.
5.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie K
lienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 d
ni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent
ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres w
skazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument
gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji
bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adre
s znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą e
lektroniczną
1.
Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związk
u z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ..................
., na adres poczty elektronicznej:.........lub przy
użyciu formularza kontaktowego.
2.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i naz
wisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
7.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej r
eklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, k
iedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku
braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do je
j uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7
dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i d
ochodzenia roszczeń
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnię
cie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódz
kiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w s
prawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.
c.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozst
rzygnięcia sporu między Klientem, a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy p
owiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statuto
wych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsum
enckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem ema
il porady@dlakonsumentow.pl.
X. Postanowienia końcowe
1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomięd
zy Sprzedawcą a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilne
go, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postęp
owania cywilnego.
2.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomięd
zy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilne
go Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulamini
e mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroni
czną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O w
szelkich zmianach każdy Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej
Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta
zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z
ich zestawieniem na wskazany przez nich adres pocz
ty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W
razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest z
awiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni
od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak a
kceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.